Regulamin

Sklep internetowy systemydladomu.pl, działający pod adresem www.systemydladomu.pl , prowadzony przez Bartosz Horniatko Elsot, ul.Mieczykowa 12/13, 30-389 Kraków, NIP: 6391855110, REGON:121018213

§ 1
Definicje
Sklepie Internetowym systemydladomu.pl – to działający pod adresem www.systemydladomu.pl sklep internetowy, prowadzony przez Bartosza Horniatko w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Bartosz Horniatko Elsot,ul.Mieczykowa12/13,30-389Kraków numer NIP:6391855110, REGON:121018213, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
Elsot– rozumie się przez to Bartosza Horniatko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Horniatko Elsot, ul.Mieczykowa12/13, 30-389, NIP:6391855110, REGON:121018213, telefon 79 272 98 53, e-mail sklep@systemydladomu.pl
Klient -osoba fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu Internetowego www.systemydladomu.pl
Klient będący konsumentem –osoba fizyczna, będąca jednocześnie Klientem lecz tylko wtedy gdy, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą ze Sklepu Internetowego systemydladomu.pl
Towar –to produkt prezentowany w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl
Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta
Indywidualny Profil Klienta – podstrona Sklepu Internetowego systemydladomu.pl za pomocą, którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Elsot a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego systemydladomu.pl

§ 2
Informacje podstawowe

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego systemydladomy.pl, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie Internetowym systemydladomu.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego systemydladomu.pl to:
Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
Dostęp do poczty elektronicznej
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego systemydladomu.pl.
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego systemydladomu.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego systemydladomu.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody przez firmę Elsot.
Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
Informacje o Towarach, prezentowane w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Do każdego zakupu wystawiany jest Paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta.

§ 3
REJESTRACJA
W celu rejestracji w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://systemydladomu.pl/pl/reg podając co najmniej następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres poczty elektronicznej (e-mail),
c. hasło,
d. adres (kod pocztowy oraz miejscowość),
e. numer telefonu.
W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w szczególności:
Firmę,
NIP.
Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego systemydladomu.pl oraz wyrazić zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Elsot danych osobowych podanych w trakcie rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl.
Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta, Klient powinien przesłać na adres e-mail sklep@systemydladomu.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta. Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, Firma Elsot podejmie kontakt. W trakcie potwierdzenia, Firma Elsot może celem dodatkowej weryfikacji danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Internetowego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Firma Elsot zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego systemydladomu.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, informuje się na stronie systemydladomu.pl.
Do składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym systemydladomu.pl uprawnieni są:
Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia przesyłki, wybranie rodzaju płatności, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.
Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru
do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu
oraz wybranie sposobu dostarczenia przesyłki i rodzaju płatności. Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej systemydladomu.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Przepis § 4 ust 3 stosuje się.
Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą Elsot.
Po dokonaniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata” do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma, zawierająca niezbędne dane do przelewu.
Po złożeniu zamówienia Firma Elsot nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji albo odmowa przyjęcia zlecenia do realizacji odbywa się telefonicznie, Elsot na początku rozmowy poinformuje Klienta o celu rozmowy, a ponadto poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę w imieniu której telefonuje.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Elsot z Klientem w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. Elsot podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
Elsot może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn,
a w szczególności gdy:
zamówiony produkt nie jest dostępny;
realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu Internetowego systemydladomu.pl;
dane podane przez Klienta są nieprawdzie;
doszło do naruszenia Regulaminu.
W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Elsot poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.
Po zakończeniu całej procedury zamówienia w historii zamówień Indywidualnego Profilu Klienta generowany jest dokument zawierający:
dane sprzedawcy o których mowa w § 1 ust 2-3 tego Regulaminu,
istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu,
informacje o cenie lub wysokości wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek VAT),
zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia ze wskazaniem terminu płatności,
informacje o kosztach, terminach oraz sposobie dostawy,
a jeżeli zamówienie składa Klient będący Konsumentem także:
sposób i termin wykonania spełnienia świadczenia przez Elsot,
informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny, w tym kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, braku prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią § 9 ust 2 tego Regulaminu,
terminie w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
miejscu i procedurze składania reklamacji.


§ 5
ZAWARCIE UMOWY

Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wyraźnego poinformowania Klienta przez Elsot iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
Klient akceptuje, iż przyjęcie zamówienia do realizacji przez Elsot oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Elsot określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki zakupionego towaru.

§ 6
CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wyraźnego poinformowania Klienta przez Elsot, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 4 Regulaminu.

§ 7
ZASADY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówione towary oraz koszty wysyłki może nastąpić formie:
gotówkowej - za pobraniem,
bezgotówkowej - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy.
2. W przypadku Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.
3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego odbiorcy.


§ 8
DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

Dostawa zamówionego towaru następuje w formie przesyłki kurierskiej
za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
W przypadku towarów znajdujących się w magazynie, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W przypadku towarów nie znajdujących się w magazynie, termin wysyłki towaru może się wydłużyć maksymalnie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
W sytuacji, gdy Firma Elsot nie będzie mógła wykonać umowy, z tego powodu,
że przedmiot umowy nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W sytuacji gdy Firma Elsot nie może wykonać przedmiotu umowy z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Firma Elsot może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, za tę samą cenę oraz informując Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Elsot.
Wysyłka towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Elsot.
W przypadku wyboru formy płatności polegającej na rozliczeniu bezgotówkowym - przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Elsot, do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny, oraz kosztów wysyłki Firma Elsot wstrzyma wysyłkę zamówionego towaru.
Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, za pośrednictwem którego Towar został dostarczony. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek.
Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjnie jest sporządzenie Protokołu Szkody, który powinien spełniać wymogi, określone w ustępie poprzednim. Tak sporządzony Protokół przy odbiorze przesyłki jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia:
Dostarczenia Towaru do tego Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej inną niż przewoźnik,
W przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
A gdy umowa sprzedaży dotyczy pozostałych umów - od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku Umów, których przedmiotem są:
Rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji tego Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Elsot o utracie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Klient będący konsumentem swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Elsot, ul.Mieczykowa 12/13, 30-389 Kraków lub na adres e-mail sklep@systemydladomu.pl , przed upływem określonego w ustępie pierwszym terminu.
Elsot udostępnia na swojej stronie internetowej (www.systemydladomu.pl) formularze zawierające oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, Elsot niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Elsot przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Z zastrzeżeniem ustępu 9, Elsot, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Przy czym Elsot dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że ten ostatni wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Elsot może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Elsot wyraźnie oświadczyło, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego konsumentem.
Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Elsot, wówczas Elsot nie będzie zobowiązane do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient będący konsumentem, który odstąpił od Umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić Towar firmie ELsot lub przekazać go osobie upoważnionej przez Elsot do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Elsot zaproponował, że sam odbierze przedmiotowy Towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt zapakowania i odesłania towaru do firmy Elsot na wskazany przez Elsot adres. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości zwracany towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.).
Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10
REKLAMACJA PRODUKTU
Firma Elsot jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym.
Klient może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna ona zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
datę i numer zamówienia,
określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady towaru, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta czy dochodzi roszczenia z gwarancji czy z tytułu rękojmi sprzedaży,
datę i podpis Klienta.
Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie towaru), Klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z reklamacją.
Dane kontaktowe Elsot do składania reklamacji: Elsot, ul.Mieczykowa 12/13, 30-389 Kraków lub na adres e-mail sklep@systemydladomu.pl. Elsot jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11
GWARANCJA JAKOŚCI
Firma Elsot udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Szczegółowe warunki gwarancji określone są każdorazowo na dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego Towaru.
§ 12
DANE OSOBOWE

Elsot działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Elsot przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania
i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz, o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); (iii) odbiorcą danych osobowych Klienta jest Elsot; (iv) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; (v) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Elsot oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w celu, o którym mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia oraz korzystania ze Sklepu Internetowego systemydladomu.pl
Elsot jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elsot a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elsot a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elsot.
Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Elsot informuje
na stronie internetowej Sklepu Internetowego systemydladomu.pl. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed zmianą regulaminu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu Internetowego systemydladomu.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl